Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Abbazia di San Fruttuoso / Ligurian Coast / Italy

Abbazia di San Fruttuoso / Ligurian Coast / Italy

Abbazia di San Fruttuoso / Ligurian Coast / Italy

Abbazia di San Fruttuoso / Ligurian Coast / Italy

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

Poitou-Charentes / France / Aerial

News Footage / Jul 1, 2014

News Footage / Jul 1, 2014

Building / England

Building / England

Building / England

Building / England

Building / England

Building / England

Building / England

Building / England

Building / England

Building / England

News Footage / Jul 31, 2016

News Footage / Jul 31, 2016

News Footage / Feb 11, 2016

News Footage / Feb 11, 2016