City View / Kyoto / Japan

City View / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

City View / Kyoto / Japan

City View / Kyoto / Japan

City View / Kyoto / Japan

City View / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Geisha / Kyoto / Japan

Geisha / Kyoto / Japan

Geisha / Kyoto / Japan

Geisha / Kyoto / Japan

Kyoto / Evening / Japan

Kyoto / Evening / Japan

City / Osaka / Japan

City / Osaka / Japan

City / Osaka / Japan

City / Osaka / Japan

City / Osaka / Japan

City / Osaka / Japan

City / Osaka / Japan

City / Osaka / Japan

Cherry Blossom / Spring / Japan

Cherry Blossom / Spring / Japan

Far East / Osaka / Kinki Region

Far East / Osaka / Kinki Region

Far East / Osaka / Kinki Region

Far East / Osaka / Kinki Region

Far East / Osaka / Kinki Region

Far East / Osaka / Kinki Region

Building / Night / Kyoto / Japan

Building / Night / Kyoto / Japan

Skyline / Osaka / Japan

Skyline / Osaka / Japan

Akashi Kaikyo Bridge / Evening / Kobe / Japan

Akashi Kaikyo Bridge / Evening / Kobe / Japan

Geisha / Kyoto / Japan

Geisha / Kyoto / Japan

Cemetery / Buddhism / Kyoto / Japan

Cemetery / Buddhism / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Cherry Blossom / Spring / Japan

Cherry Blossom / Spring / Japan

Boat / River / Japan

Boat / River / Japan

Traffic / Kyoto / Japan

Traffic / Kyoto / Japan

Temple / Daigo-ji / Japan

Temple / Daigo-ji / Japan

City Traffic / Crossroad / Kyoto / Japan

City Traffic / Crossroad / Kyoto / Japan

Himeji Castle / Sights / Japan

Himeji Castle / Sights / Japan

Park / Kyoto / Japan

Park / Kyoto / Japan

Body of Water / Landscape / Japan

Body of Water / Landscape / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Kyoto / Japan

Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Far East / Osaka / Kinki Region

Far East / Osaka / Kinki Region

Tourist / Cherry Blossom / Japan

Tourist / Cherry Blossom / Japan

Traditional Culture / Japan

Traditional Culture / Japan

Nachi-no-Hi-Matsuri / Wakayama Prefecture / Japan

Nachi-no-Hi-Matsuri / Wakayama Prefecture / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Nachi-yama / Wakayama Prefecture / Japan

Nachi-yama / Wakayama Prefecture / Japan

Illuminated Advertising / Japan

Illuminated Advertising / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Far East / Osaka / Kinki Region

Far East / Osaka / Kinki Region

Far East / Osaka / Kinki Region

Far East / Osaka / Kinki Region

Maiko / Street / Japan

Maiko / Street / Japan

Kyoto / Japan

Kyoto / Japan

Geisha / Kyoto / Japan

Geisha / Kyoto / Japan

Tofuku-ji / Temple / Rock Garden / Kyoto / Japan

Tofuku-ji / Temple / Rock Garden / Kyoto / Japan

Cherry Blossom / Spring / Japan

Cherry Blossom / Spring / Japan

Cherry Blossom / Spring / Japan

Cherry Blossom / Spring / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Temple Complex / Kyoto / Japan

Geisha / Kyoto / Japan

Geisha / Kyoto / Japan

Geisha / Kyoto / Japan

Geisha / Kyoto / Japan

Cherry Blossom / Spring / Japan

Cherry Blossom / Spring / Japan