Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Working / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Working / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Working / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Working / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Working / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Working / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Working / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Working / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Rowing-boat / Lake Bratan / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia

Pura Ulun Danu / Temple Complex / Bali / Indonesia
Back to top