National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

Israeli Separation Fence / Bethlehem / Palestine

Israeli Separation Fence / Bethlehem / Palestine

City Traffic / Bethlehem / Palestine

City Traffic / Bethlehem / Palestine

Church of the Nativity / Bethlehem / Palestine

Church of the Nativity / Bethlehem / Palestine

News Footage / Apr 2, 2013

News Footage / Apr 2, 2013

News Footage / Sep 27, 2013

News Footage / Sep 27, 2013

News Footage / Feb 24, 2013

News Footage / Feb 24, 2013

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

Earth / Satellite Shot

Earth / Satellite Shot

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

City Traffic / Bethlehem / Palestine

City Traffic / Bethlehem / Palestine

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

National Border / Gaza Strip / Israel

News Footage / Aug 4, 2014

News Footage / Aug 4, 2014

News Footage / Jul 17, 2014

News Footage / Jul 17, 2014

Israeli Separation Fence / Bethlehem / Palestine

Israeli Separation Fence / Bethlehem / Palestine

Israeli Separation Fence / Bethlehem / Palestine

Israeli Separation Fence / Bethlehem / Palestine

Israeli Separation Fence / Bethlehem / Palestine

Israeli Separation Fence / Bethlehem / Palestine

Israeli Separation Fence / Bethlehem / Palestine

Israeli Separation Fence / Bethlehem / Palestine

News Footage / Aug 5, 2014

News Footage / Aug 5, 2014

News Footage / Jul 26, 2014

News Footage / Jul 26, 2014

News Footage / Mar 11, 2014

News Footage / Mar 11, 2014

News Footage / Nov 13, 2013

News Footage / Nov 13, 2013

News Footage / Aug 7, 2014

News Footage / Aug 7, 2014

News Footage / Nov 6, 2013

News Footage / Nov 6, 2013

News Footage / Aug 29, 2014

News Footage / Aug 29, 2014

News Footage / Mar 31, 2017

News Footage / Mar 31, 2017

News Footage / Jul 1, 2015

News Footage / Jul 1, 2015

News Footage / Jun 2, 2017

News Footage / Jun 2, 2017

News Footage / Sep 14, 2014

News Footage / Sep 14, 2014

News Footage / Jul 19, 2014

News Footage / Jul 19, 2014

News Footage / Feb 11, 2013

News Footage / Feb 11, 2013

News Footage / Oct 14, 2013

News Footage / Oct 14, 2013

News Footage / Oct 29, 2013

News Footage / Oct 29, 2013

News Footage / Jun 25, 2013

News Footage / Jun 25, 2013

News Footage / Aug 8, 2013

News Footage / Aug 8, 2013

News Footage / Aug 14, 2013

News Footage / Aug 14, 2013

News Footage / May 15, 2013

News Footage / May 15, 2013

News Footage / May 22, 2013

News Footage / May 22, 2013

News Footage / Mar 21, 2013

News Footage / Mar 21, 2013

News Footage / Jul 25, 2013

News Footage / Jul 25, 2013

News Footage / Apr 7, 2013

News Footage / Apr 7, 2013

News Footage / Jan 1, 2014

News Footage / Jan 1, 2014

News Footage / Jan 11, 2014

News Footage / Jan 11, 2014

News Footage / Feb 14, 2014

News Footage / Feb 14, 2014

News Footage / Feb 15, 2014

News Footage / Feb 15, 2014

News Footage / Feb 16, 2014

News Footage / Feb 16, 2014

News Footage / Dec 6, 2013

News Footage / Dec 6, 2013

News Footage / Dec 8, 2013

News Footage / Dec 8, 2013

News Footage / May 16, 2014

News Footage / May 16, 2014

News Footage / Jun 3, 2014

News Footage / Jun 3, 2014

News Footage / Jun 16, 2014

News Footage / Jun 16, 2014

News Footage / Jun 20, 2014

News Footage / Jun 20, 2014

News Footage / Jun 21, 2014

News Footage / Jun 21, 2014

News Footage / Apr 17, 2014

News Footage / Apr 17, 2014