Plum Pudding / Flambéing

Plum Pudding / Flambéing

People / Eating / Staging

People / Eating / Staging

Chocolate / Sphere / Falling

Chocolate / Sphere / Falling

Plum / Falling

Plum / Falling

Chocolate / Sphere / Falling

Chocolate / Sphere / Falling

Chocolate / Sphere / Falling

Chocolate / Sphere / Falling

Chocolate Sauce / Ray / Flowing

Chocolate Sauce / Ray / Flowing

Woman / Glamour / Staging

Woman / Glamour / Staging

Boy / Schultüte / Sweet

Boy / Schultüte / Sweet

Chocolate Fountain / Chocolate King / Vienna

Chocolate Fountain / Chocolate King / Vienna

Woman / Chewing Gum

Woman / Chewing Gum

Raspberry / Vanilla Sauce

Raspberry / Vanilla Sauce

Café Sperl / Vienna / Austria

Café Sperl / Vienna / Austria

People / Eating / Staging

People / Eating / Staging

Cheese Tart / Baking

Cheese Tart / Baking

Chocolate Sauce / Mixing / Rotating

Chocolate Sauce / Mixing / Rotating

Chocolate / Sphere / Falling

Chocolate / Sphere / Falling

Chocolate / Sphere / Falling

Chocolate / Sphere / Falling

Cookie / Baking / Timelapse

Cookie / Baking / Timelapse

Chocolate / Sphere / Falling

Chocolate / Sphere / Falling

Woman / Temptation / Staging

Woman / Temptation / Staging

Woman / Glamour / Staging

Woman / Glamour / Staging

Woman / Glamour / Staging

Woman / Glamour / Staging

Chocolate Sauce / Splashing

Chocolate Sauce / Splashing

Woman / Glamour / Staging

Woman / Glamour / Staging

Pedestrian / Tokyo / Japan

Pedestrian / Tokyo / Japan

Coffee / Sugar Cube / Dunking

Coffee / Sugar Cube / Dunking

Working / Shop / Vienna

Working / Shop / Vienna

Café Sperl / Vienna / Austria

Café Sperl / Vienna / Austria

Rhubarb Dish / Sweet

Rhubarb Dish / Sweet

Love Couple / Eating / Laughing

Love Couple / Eating / Laughing

Whipped Cream / Torte / Spreading

Whipped Cream / Torte / Spreading

Gingerbread Man / Plate

Gingerbread Man / Plate

People / Shanghai / China

People / Shanghai / China

Child / Kitchen

Child / Kitchen

Girl / Ice Cream / Licking

Girl / Ice Cream / Licking

Strawberry / Dessert

Strawberry / Dessert

Muffin / Decoration

Muffin / Decoration

Strawberry / Sundae

Strawberry / Sundae

D-Day / Invasion / Cherbourg / 1944

D-Day / Invasion / Cherbourg / 1944

Boy / Schultüte / Sweet

Boy / Schultüte / Sweet

Harlem / Manhattan / New York City / USA

Harlem / Manhattan / New York City / USA

Chocolate Muffin / Candle / Burning

Chocolate Muffin / Candle / Burning

Rhubarb Dish / Sweet

Rhubarb Dish / Sweet

Muffin / Decoration

Muffin / Decoration

Sparkling Wine / Champagne Glass

Sparkling Wine / Champagne Glass

Rhubarb Dish / Sweet

Rhubarb Dish / Sweet

Raspberry / Spoon

Raspberry / Spoon

Blueberry Cake / Food

Blueberry Cake / Food

Strawberry Cake / Cutting Into

Strawberry Cake / Cutting Into

Torte / Chocolate Sauce / Basting

Torte / Chocolate Sauce / Basting

Chocolate Muffin / Candle / Burning

Chocolate Muffin / Candle / Burning

Cocktail Cherry / Rotating

Cocktail Cherry / Rotating

Cookie / Heart

Cookie / Heart

Raspberry / Spoon

Raspberry / Spoon

Caramel Sauce / Sundae

Caramel Sauce / Sundae

Fish Dish / Food

Fish Dish / Food

Cupcake / Sugarcoating

Cupcake / Sugarcoating

Muffin / Sugarcoating / Face

Muffin / Sugarcoating / Face

Smarties / Glass / Rotating

Smarties / Glass / Rotating
Back to top