Thomas Blamey / Papua New Guinea / 1944

Thomas Blamey / Papua New Guinea / 1944

Thomas Blamey / State Funeral / Australia / 1951

Thomas Blamey / State Funeral / Australia / 1951

Thomas Blamey / Field Marshal / Australia / 1941

Thomas Blamey / Field Marshal / Australia / 1941

Bernard Freyberg / Thomas Blamey / Australia / 1943

Bernard Freyberg / Thomas Blamey / Australia / 1943

Thomas Blamey / State Funeral / Australia / 1951

Thomas Blamey / State Funeral / Australia / 1951

Thomas Blamey / State Funeral / Australia / 1951

Thomas Blamey / State Funeral / Australia / 1951

Thomas Blamey / Field Marshal / Australian Soldier / 1939

Thomas Blamey / Field Marshal / Australian Soldier / 1939

John Curtin / Speech / Australia / 1944

John Curtin / Speech / Australia / 1944

Iven Mackay / General / Australia / 1941

Iven Mackay / General / Australia / 1941

Robert Menzies / Australian Defense Force / Libya / 1941

Robert Menzies / Australian Defense Force / Libya / 1941

Robert Menzies / Troop Visit / Libya / 1940 - 1943

Robert Menzies / Troop Visit / Libya / 1940 - 1943

Robert Menzies / Troop Visit / Libya / 1940 - 1943

Robert Menzies / Troop Visit / Libya / 1940 - 1943

Capitulation / USS Missouri / Japan / 1945

Capitulation / USS Missouri / Japan / 1945

Australian Defense Force / Victory Parade / Australia / 1946

Australian Defense Force / Victory Parade / Australia / 1946

Lifeguard / Competition / Australia / 1939 - 1945

Lifeguard / Competition / Australia / 1939 - 1945

Australian Defense Force / Horse Racing / Palestine / 1940

Australian Defense Force / Horse Racing / Palestine / 1940

Robert Menzies / Troop Visit / Libya / 1940 - 1943

Robert Menzies / Troop Visit / Libya / 1940 - 1943

Robert Menzies / Troop Visit / Libya / 1940 - 1943

Robert Menzies / Troop Visit / Libya / 1940 - 1943
Back to top