4K
Church of All Nations / 耶路撒冷 / 以色列

HD
蓝色清真寺 / 伊斯坦布尔

HD
蓝色清真寺 / 伊斯坦布尔

HD
蓝色清真寺 / 伊斯坦布尔

HD
蓝色清真寺 / 伊斯坦布尔

HD
蓝色清真寺 / 伊斯坦布尔

HD
蓝色清真寺 / 伊斯坦布尔

HD
蓝色清真寺 / 伊斯坦布尔

HD
温斯顿·丘吉尔 / 死亡 / 国葬 / 大不列颠 / 1965-1-30

4K
Church of All Nations / 耶路撒冷 / 以色列

HD
约翰·肯尼迪 / 国葬 / 华盛顿 / 1963-11-25

HD
清真寺 / 礼拜 / 伊斯坦布尔

HD
清真寺 / 礼拜 / 伊斯坦布尔

HD
清真寺 / 礼拜 / 伊斯坦布尔

HD
耶稣基督 / 镶嵌 / 伊斯坦布尔

HD
镶嵌 / 蓝色清真寺 / 伊斯坦布尔

HD
耶稣基督 / 镶嵌 / 伊斯坦布尔

HD
镶嵌 / 蓝色清真寺 / 伊斯坦布尔

SD
本笃十六世 / 复活节 / 梵蒂冈城

4K
圣婴大教堂 / 宿雾 / 菲律宾 / 亚洲

4K
战争结束 / 第二次世界大战 / 美国 / 1945-5-8

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

HD
齿 / Help / 中央

2K
游行 / 圣周 / 教会 / 意大利

HD
齿 / Help / 中央

HD
齿 / Help / 中央

HD
人 / 帮助台 / 喜悦

HD
牛街礼拜寺 / 北京

HD
宗教 / 仪式 / 1950-1959

2K
蜡烛 / 燃烧 / 教会

HD
露天弥撒 / 美国 / 1958

HD
露天弥撒 / 美国 / 1958

HD
露天弥撒 / 美国 / 1958

HD
露天弥撒 / 美国 / 1958

HD
John Flynn / 葬礼 / 澳大利亚 / 1951

HD
新闻镜头 / 2017-12-14

HD
温斯顿·丘吉尔 / 死亡 / 伦敦 / 英国 / 1939 - 1965

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
蜡烛 / 燃烧 / 教会

HD
约翰二十三世 / 死亡 / 教宗选举 / 保罗六世 / 梵蒂冈城 / 1963-6-21

4K
圣婴大教堂 / 宿雾 / 菲律宾 / 亚洲

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
蜡烛 / 燃烧 / 教会

2K
信徒 / 教会 / 撒丁岛 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

4K
Basilica of the Annunciation / 拿撒勒 / 以色列

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

2K
礼拜 / 圣周 / 教会 / 意大利

回到顶部