HD
温斯顿·丘吉尔 / 80岁生日 / 1899 - 1954

HD
教皇 / 约翰二十三世 / 梵蒂冈城 / 1961-11-25

HD
教皇 / 约翰二十三世 / 梵蒂冈城 / 1961-11-25

HD
埃米尔·诺尔德 / 80岁生日 / Seebll / 德国 / 1947

HD
新闻镜头 / 2018-4-14

HD
新闻镜头 / 2019-1-26

HD
埃米尔·诺尔德 / 80岁生日 / Seebll / 德国 / 1947

HD
新闻镜头 / 2019-1-25

HD
庇护十二世 / 80岁生日 / 梵蒂冈城 / 1956-3-2

HD
庇护十二世 / 80岁生日 / 梵蒂冈城 / 1956-3-2

HD
新闻镜头 / 2015-7-6

HD
新闻镜头 / 2013-2-14

HD
托马斯·博尔赫 / 政治家 / 尼加拉瓜 / 2010 - 2012

HD
温斯顿·丘吉尔 / 80岁生日 / 1899 - 1954

HD
温斯顿·丘吉尔 / 80岁生日 / 1899 - 1954

HD
温斯顿·丘吉尔 / 80岁生日 / 1899 - 1954

HD
温斯顿·丘吉尔 / 80岁生日 / 1899 - 1954

HD
温斯顿·丘吉尔 / 80岁生日 / 1899 - 1954

HD
温斯顿·丘吉尔 / 80岁生日 / 1899 - 1954

HD
温斯顿·丘吉尔 / 80岁生日 / 1899 - 1954

HD
新闻镜头 / 2016-9-26

回到顶部